top of page

A asociación Costa da Morte GDR aproba a proposta de selección de proxectos para as solicitudes de a

A Xunta Directiva da asociación Costa da Morte GDR, presidida por Manuel Muíño, celebrada onte, 17 de marzo, revisou as solicitudes de axuda presentadas ata o 31/03/2017 ao Programa Leader 2014-2020, e tomou os seguintes acordos:

1º.- Lectura e aprobación, se procede das actas de sesións anteriores.

Aprobáronse as actas das sesións anteriores.

2º.- Aprobación , se procede, de proxectos non produtivos do Programa Leader Galicia 2014-2020.

Presentáronse 3 solicitudes de axuda:

1.- Exp: L17-1920-22-0016 “Aula Aberta de Formación e Investigación Apícola (AFIA)”

O proxecto foi desestimado e realizouse un ICE Desfavorable xa que o expediente non presentara coa solicitude de axuda a documentación mínima esixida polas bases para o seu estudo. Polo que se acordou a resolución de arquivo do proxecto.

2.- Exp: L17-1920-22-0017 “Aula Aberta de Formación e Investigación Apícola (AFIA)”

Recibiuse de Agader Informe de Non Verificación do ICE Favorable que enviara o GDR, polo que se acordou a resolución de arquivo do proxecto, xa que non se pode aprobar ningún proxecto que non sexa verificado favorablemente por Agader. Así mesmo, acordouse transmitir á entidade promotora do proxecto a posibilidade de reformulación do mesmo para estudar na vindeira convocatoria, facendo as modificacións pertinentes para que o proxecto se poida considerar elixible.

3.- Exp: L17-1920-22-0022 “Desenvolvemento da marca colectiva “Costa da Morte”

Recibiuse de Agader Informe de Non Verificación do ICE Favorable que enviara o GDR, polo que se acordou a resolución de arquivo do proxecto, xa que non se pode aprobar ningún proxecto que non sexa verificado favorablemente por Agader. Así mesmo, acordouse transmitir á entidade promotora do proxecto a posibilidade de reformulación do mesmo para estudar na vindeira convocatoria, para o cal solicitarase unha xuntanza con Agader para determinar en que condicións podería ser subvencionable esta iniciativa.

3º.- Aprobación , se procede, de traspaso de fondos de proxectos non produtivos a proxectos produtivos.

Unha vez comprobado que non hai mais proxectos non produtivos de natureza privada acordouse traspasar os fondos sobrantes (87.574,38€) para o financiamento de proxectos produtivos.

Así mesmo, unha vez revisadas as propostas de axuda previstas nos ICEs de proxectos presentados por concellos, que se prevén resolver con cargo a convocatoria 2017-2018, acordouse traspasar os fondos sobrantes (57.245,72€) para o financiamento de proxectos produtivos.

Co cal acordouse modificar o cadro financeiro da convocatoria 2017-2018, traspasando un total de 144.820,10€ de proxectos non produtivos para proxectos produtivos.

4º.- Aprobación, se procede, de proxectos produtivos

Procedeuse a analizar os proxectos produtivos para a súa proposta de resolución segundo a orde de prioridade, establecida en primeira instancia pola puntuación obtida na baremación e en caso de empate por orde da data na que foi completado o expediente para remisión do ICE a Agader, quedando da seguinte forma:

Proxectos Produtivos Seleccionados:

1º.- Exp: L17-1920-22-0001 “Centro de Día Aurum”, en Zas. O orzamento ascende a 138.690,83€, e o importe da axuda sitúase nos 50.483,46€.

2º.- Exp: L17-1920-22-0024 “Creación Centro Welness”, en Escaselas (Fisterra). O orzamento ascende a 667.811,17€, e o importe da axuda sitúase nos 200.000,00€.

3º.- Exp: L17-1920-22-0019 “Campamento Turístico en Brandoñas”, Zas. O orzamento ascende a 384.500,00€, e o importe da axuda sitúase nos 130.730,00€.

4º.- Exp: L17-1920-22-0008 “Creación Carpintería de Aluminio e PVC”, no polígono de Cee. O orzamento ascende a 751.601,84€, e o importe da axuda sitúase nos 200.000,00€.

5º.- Exp: L17-1920-22-0006 “Campamento de Turismo Corzón”, en Corzón (Mazaricos). O orzamento ascende a 172.025,09€, e o importe da axuda sitúase nos 57.800,40€.

6º.- Exp: L17-1920-22-0027 “Modernización dunha Oficina de Enseñaría”, en Limideiro (Zas). O orzamento ascende a 16.111,56€, e o importe da axuda sitúase nos 5.091,25€.

7º.- Exp: L17-1920-22-0015 “Fabricación de Substrato de Cultivo a partir de Residuos”, en Castrelo (Vimianzo). O orzamento ascende a 148.287,00€, e o importe da axuda sitúase nos 45.079,25€.

8º.- Exp: L17-1920-22-0014 “Creación de Carpintería de Madeira”, no polígono de Bértoa (Carballo). O orzamento ascende a 303.356,49€, e o importe da axuda sitúase nos 26.747,09€ e tamén queda na lista de agarda con 64.259,86€.

Co que, o montante de investimento aceptado destes 8 proxectos ascende a 2.582.383,98€, a axuda concedida 715.931,48€, o emprego a consolidar 16,72 UTAs e o emprego a crear 23,50 UTAs.

Proxectos Produtivos en Lista de Agarda:

Quedaron en lista de agarda outros 9 Proxectos:

1.- Melloras Tecnolóxicas en Industria Cárnica (Vimianzo)

2.- Investimento Parque Multiaventura e curso de Formación (A Laracha)

3.- Creación – Instalación Panadería (Cabana de Bergantiños)

4.- Residencia Canina (Carballo)

5.- Melloras para Aforro Enerxético (Vimianzo)

6.- Construción Nave e Modernización maquinaria no polígono de Cee

7.- Adquisición de Maquinaria para retirada de herba artificial (Vimianzo)

8.- Instalacións para mellora de competitividade no comercio ao por maior (Carballo)

9.- Ampliación capacidade produtiva da empresa (Vimianzo)

Proxectos Produtivos Arquivados:

1.- Acordouse arquivar os seguintes proxectos por haber renunciado o promotor:

1º.- Exp: L17-1920-22-0028 “Creación de Fábrica de Cervexa Artesanal en Fornelos” (Zas)

2º.- Exp: L17-1920-22-0005 “Instalación de caldeira xeotérmica con chan radiante para criadeiro de setas” (Cabana de Bergantiños)

3º.- Exp: L17-1920-22-0023 “Mellora Sistema Produtivo da Empresa” (Carballo)

4º.- Exp: L17-1920-22-0026 “Mellora Competitiva e Capacidade Produtiva da Empresa” (Carballo)

2.- Acordouse arquivar os seguintes proxectos por ter verificación de ICE Desfavorable por non presentar coa solicitude de axuda a documentación mínima esixida polas bases para o seu estudo.

1º.- Exp: l17-1920-22-0004 “Adquisición de maquinaria para a retirada de herba articificial” (Vimianzo)

2º.- Exp: L17-1920-22-0011 “Melloras para aforro enerxético” (Vimianzo)

Logo enviouse AGADER a proposta de selección/non selección dos proxectos para que emita as resolucións correspondentes a esta convocatoria de selección e lle las envíe aos promotores

5º.- Modificación de gastos de funcionamento da submedida 19.4.A.

Procedeuse a explicar a necesidade de modificar os importes entre partidas do proxecto de Gastos de Funcionamento para 2017 que está aprobado por Agader, para adaptalas as cifras de execución. Unha vez explicada a modificación prevista acordouse aprobala.

6º.- Aprobación, se procede, dun novo proxecto de promoción con cargo á submedida 19.4.B

Informouse que continuando coa campaña inicial de promoción do territorio Costa da Morte faise necesario unha segunda fase para completar as accións que se están desenvolvendo con cargo a submedida 19.4.B do Leader na anualidade 2017.

Acordouse levar a cabo o proxecto “Campaña de Difusión Promocional dos servizos, dos Recursos e Fidelización do Territorio Costa da Morte” por un importe de 27.328,07€ e que sexa encadrado na mencionada submedida 19.4.B e propoñendo o seu financiamento ao 100%.

7º.- Informes de Presidencia

O Presidente informa que despois de terse celebrado o 27/07/2017 a Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación de GDRs de Galicia, entre outros asuntos acordouse propoñer a celebración dunha xuntanza dunha Comisión formada por dous directivos da Asociación e tres xerentes dos GDRs coa Conselleira do Medio Rural, para darlle traslado dunha serie de propostas para mellorar o funcionamento e a xestión do programa Leader en Galicia, destacando os seguintes puntos a mellorar:

  • Axilización de pagamentos dende o FOGGA e as tramitacións en AGADER

  • Medidas para intentar acadar o 100% de Certificación de fondos no 2017

  • Creación dun Grupo Técnico de Traballo con Agader para analizar a curto prazo o posible cambio das Bases Reguladoras, para axilizar as tramitacións.

  • Modificar o PDR ao respecto da elixibilidade de pequenos proxectos de transformación e comercialización agraalimentaria (actualmente limitado a un investimento máximo de 30.000€

Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page