top of page

>  Como Facerte Socio 

Composición

A Asociación Costa da Morte-GDR estará integrada por un conxunto equilibrado e representativo dos interlocutores dos diferentes sectores socioeconómicos, tanto públicos como privados, con arraigo no ámbito de actuación da asociación, debendo ter tamén un carácter equilibrado e representativo no plano territorial.

Non poden formar parte da asociación as persoas físicas e as sociedades mercantís, excepto as seguintes entidades da economía social: cooperativas, sociedades agrarias de transformación e sociedades laborais.

Rexe o principio de portas abertas, tanto para incorporación de novos asociados como para quenes queiran deixar de selo.

Adquisición da condición de Asociado

Para adquirir a condición de asociado haberá que presentar unha solicitude de ingreso xunto coa seguinte documentación:

Acordo do órgano competente da entidade que exprese a vontade de ser asociado

Acordo do órgano competente nombrando a persoa que a representará na asociación

   e quen a sustituia.

Copia dos Estatutos

Copia da Acta de Constitución

Copia do C.I.F. da entidade e do N.I.F. do representante e Sustituto

Autorización de domiciliación das cotas en conta bancaria

Acreditación dun ano de actividade no territorio

Cando o candidato a ser asociado non teña o seu domicilio social no ámbito de actuación desta asociación deberá demostrar que desenvolve unha actividade relevante e consolidada no tempo en dito ámbito territorial.

Número de Asociados por Mesas Sectoriais

Sector Agrario e Gandeiro: 13 asociados

Sector Forestal: 7 asociados

Asociacións de Mulleres: 1 asociado

> Asociacións de Acción Social: 6 asociados

> Asociacións para a protección, conservación e/ou mellora do ambiente: 1 asociado

> Asociacións de Empresarios e Asociacións Profesionais: 7 asociados

Asociacións Culturais: 7 asociados

Asociacións Deportivas, Recreativas e de Veciños e sectores non adscritos noutras mesas: 21 asociados

Sector de Turismo e Hostalería: 2 asociados

Sector da Artesanía: 3 asociados

Sector Institucional: 17 asociados

Total: 85

Listaxe de descargas

bottom of page