>  Como Facerte Socio 

Composición

A Asociación Costa da Morte-GDR estará integrada por un conxunto equilibrado e representativo dos interlocutores dos diferentes sectores socioeconómicos, tanto públicos como privados, con arraigo no ámbito de actuación da asociación, debendo ter tamén un carácter equilibrado e representativo no plano territorial.

Non poden formar parte da asociación as persoas físicas e as sociedades mercantís, excepto as seguintes entidades da economía social: cooperativas, sociedades agrarias de transformación e sociedades laborais.

Rexe o principio de portas abertas, tanto para incorporación de novos asociados como para quenes queiran deixar de selo.

Adquisición da condición de Asociado

Para adquirir a condición de asociado haberá que presentar unha solicitude de ingreso xunto coa seguinte documentación:

Acordo do órgano competente da entidade que exprese a vontade de ser asociado

Acordo do órgano competente nombrando a persoa que a representará na asociación

   e quen a sustituia.

Copia dos Estatutos

Copia da Acta de Constitución

Copia do C.I.F. da entidade e do N.I.F. do representante e Sustituto

Autorización de domiciliación das cotas en conta bancaria

Acreditación dun ano de actividade no territorio

Cando o candidato a ser asociado non teña o seu domicilio social no ámbito de actuación desta asociación deberá demostrar que desenvolve unha actividade relevante e consolidada no tempo en dito ámbito territorial.

Número de Asociados Fundadores por Mesas Sectoriais

Sector Agrario e Gandeiro: 29 asociados

Sector Forestal: 18 asociados

Asociacións de Mulleres: 10 asociados

Asociacións Xuvenís: 2 asociados

Asociacións Culturais, Recreativas e Medio Ambientais: 42 asociados

Asociacións Deportivas: 17 asociados

Asociacións de Veciños: 26 asociados

Asociacións multisectoriais de empresarios, axentes sociais e sectores non adscritos noutras mesas:    22 asociados

Sector Turismo, Hostalería e Artesanía: 7 asociados

Sector Institucional: 10 asociados

Total: 183

Listaxe de descargas