top of page
_NKR7738.jpg

MUXÍA

Muxía é fundamentalmente un concello onde o litoral constitúe a súa principal unidade morfolóxica e de identidade. A súa costa esténdese dende onde remata o esteiro do río Grande ata a embocadura do río Castro, no extremo sur da praia de Lires. Morfolóxicamente destacan os complexos dunares e os acantilados costeiros. O concello limita ó norte coa ría de Muxía-Camariñas, ó este con Vimianzo e Dumbría, ó sur con Cee e ó oeste có oceáno Atlántico.


A máxima altitude acádase no monte Facho (309 m) e conta cunha ampla rede hidrográfica: os ríos e regatos de Muxía suman prácticamente 108 km. O clima do concello caracterízase pola suavidade das temperaturas, cunha media entre 13o e 14o, con unha escasa oscilación térmica e frecuentes precipitacións.

MUXÍA

MAPA

MUXÍA

Pedra
de Abalar

Faro de
Muxía

Miradoiro de S. Adrián

Praia de
Lourido

Santa Martiño
de Ozón

San Xulián
de Moraime

Praia de Nemiña

Praia
da Cruz

Monte Facho

Camiño
de Santiago

Porto

Praia
dos Muiños

Praia do Lago

Praia
de Leis

Faro
Touriñán

Camiño
de Santiago

Camiño
de Santiago

Camiño
de Santiago

Pazo de Quintáns

Santa Cristobal
de Nemiña

Santa Mª de Morquintián

MUXIA.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15052

A Coruña Corcubión 58

14

121,19 4.596

38,1

76,1

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 11.226 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

2.372 209 1.310 853

Homes

2.224 198 1.340 686

Total

4.596 407 2.650 1.539

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

142624983.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

23,5

8,6

13

53,1

Nº afiliacións

344

126

190

779

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

48,6

34,3

1,0

13,3

 

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

 

12,4

12,4

 

33,7

9,9

3,2

10,2

0,3

1,9

0,0

1,4

0,5

0,2

1,5

0,7

1,2

3,7

 

100,0

286

202

6

78

 

31

0

31

0

0

 

73

73

 

198

58

19

60

2

11

0

8

3

1

3

4

7

22

 

588

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
_NKR7741.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Mercadillo de Muxía Feira de Senande Mercado das Rutas do Mar

> Os Martes e Venres

> 1º Luns de mes

> Agosto

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> 981 742 282

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page