top of page
Ancla 1

>  Documentación

Listaxe de descargas

Estratexia de Desenvolvemento

Local Participativo

Ancla 2

EDLP do GDR Costa da Morte

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo do Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Costa da Morte - GDR.

Ancla 3

Normativa Comunitaria

> Decisión da Comisión Europea C (2015) 8144

Decisión de Execución da Comisión de 18.11.2015 pola que se aproba o programa de desenvolvemento rural de Galicia (España) a efectos da concesión de axudas do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

> Regulamento (UE) Nº 1407/2013

REGULAMENTO (UE) Nº 1407/2013 DA COMISIÓN de 18 de decembro de 2013 relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

> Regulamento (UE) Nº 651/2014

REGULAMENTO (UE) Nº 651/2014 DA COMISIÓN de 17 de xuño de 2014 polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

Regulamento (CE) Nº 1998/2006

Regulamento (CE) Nº 1998/2006, da Comisión, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis.

> Regulamento (CE) Nº 800/2008

Regulamento (CE) Nº 800/2008, da Comisión do 6 de agosto, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado (Regulamento xeral de exención por categorías), publicado no DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008.

> Regulamento (UE) Nº 1303/2013

REGULAMENTO (UE) Nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se deroga o Regulamento (CE) Nº 1083/2006 do Consello.

> Regulamento (UE) Nº 1305/2013

REGULAMENTO (UE) Nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e Consello de 17 de decembro de 2013 relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e polo que se deroga o Regulamento (CE) Nº 1698/2005 do Consello.

> Regulamento delegado (UE) Nº 807/2014

REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 807/2014 DA COMISIÓN de 11 de marzo de 2014 que completa o Regulamento (UE) Nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e introduce disposicións transitorias.

> Regulamento de execución (UE) Nº 808/2014

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DA COMISIÓN de 17 de xullo de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) Nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

> Regulamento (UE) Nº 1306/2013

REGULAMENTO (UE) Nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013 sobre o financiamento, xestión e seguimento da Política Agrícola Común, polo que se derogan os Regulamentos (CE) Nº 352/78, (CE) Nº 165/94, (CE) Nº 2799/98, (CE) Nº 814/2000, (CE) Nº 1290/2005 e (CE) Nº 485/2008 do Consello.

> Regulamento de execución (UE) Nº 809/2014

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 809/2014 DA COMISIÓN de 17 de xullo de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) Nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade.

Ancla 4

Normativa Estatal

Lei 38/2003, de 17 de novembro

Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo

Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal

Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. TEXTO CONSOLIDADO. Última modificación: 5 de marzo de 2011.

Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

Lei 39/2015, de 1 de octubre, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Real Decreto Lexislativo 3/2011 polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos

   do Sector Público

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

Normativa Autonómica

Ancla 5

Bases Reguladoras das axudas LEADER 2014-2020

RESOLUCIÓN de 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección de 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao amparo da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia

Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Corrección erros Decreto 11/2009 - Lei subvencións de Galicia

Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia

Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Lei 7/2011 de turismo de Galicia

Lei 7/2011, de 27 de outubro, de turismo de Galicia.

Lei 5/1997 reguladora da Administración Local de Galicia

Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia.

Lei 14/2013 de racionalización do sector público autonómico

Lei 14/2013, de 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico.

bottom of page