top of page
DSC06351.jpg

LAXE

O concello de Laxe está situado no extremo occidental da comarca de Bergantiños, no mesmo centro da Costa da Morte. Laxe é un municipio eminentemente rural, polo que a súa economía depende fundamentalmente do sector agrario e pesqueiro, a pesca experimentó un gran auxe dende mediados do século XX que vese reflectido nunha notable flota de baixura. Nos últimos anos, o auxe do turismo rural fixo deste concello un destino moi atractivo para numerosos visitantes, polo que este sector veuse considerablemente favorecido.

LAXE

MAPA

LAXE

Mirador Soesto

Faro de Laxe

Igrexa de Santa
María da Atalaia

Pazo de Leis

Dolmen Fornela dos Mouros

Praia
de Traba

Praia
Soesto

Praia
de Laxe

Santiago de Traba

Ruta

Museo do Mar de Laxe

Porto

Ruta

LAXE.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15040

A Coruña Carballo

18

6

36,78 2.990

82,5

71,3

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 12.518 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

1.489 140

841

508

Homes

1.501 149

926

426

Total

2.990 289 1.767 934

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

Surfista.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

12,3 13,0 16,0 55,7

Nº afiliacións

123

130

160

558

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

27,8

8,3

0,6

18,9

 

10,1

0,0

10,1

0,0

0,0

 

20,2

20,2

 

41,9

12,6

5,1

10,1

0,9

0,3

1,3

4,4

0,3

0,3

0,9

0,9

0,6

4,2

 

100,0

88

26

2

60

 

32

0

32

0

0

 

64

64

 

133

40

16

32

3

1

4

14

1

1

3

3

2

13

 

317

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
35849281.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Mercadillo de Laxe

> Os Venres

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> 981 728 125

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page