top of page
Praza.jpg

CEE

A superficie do concello de Cee é bastante irregular e pertence ás terras costeiras da área fisterrá, estando protexido dos ventos do oeste polos cumios de Sete Grises, Alto das Penas e os montes de Quenlle. O concello está delimitado polo río Castro, a ría de Cee e o océano Atlántico, o seu clima é temperado e húmido, propio da costa noroccidental galega.


Cee é o concello máis poboado da Costa da Morte e fai de centro de servicios para a comarca consolidándose como cabeceira comarcal e lugar de encontro para todos, dada a variedade e importancia dos servicios que ofrece na actualidade a veciños e visitantes.


A ría de Lires, situada entre o Cabo Touriñán e o Cabo Fisterra, forma parte do Lugar de Interese Comunitario“Costa da Morte” da Rede Natura 2000 polo seu enorme valor ecolóxico, especialmente ornitolóxico, debido a que se constitúe nun lugar de paso de numerosas aves mariñas.

CEE

MAPA

CEE

Mirador de Gures

Castelo do
Príncipe

Praia
da Balea

San Adrián
de Toba

Gures

Camiño
de Santiago

Horreo
de Toba

Porto

Camiño
de Santiago

Praia
de Estorde

Muiños
San Adrián
de Toba

CEE.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15023

A Coruña Corcubión 34

6

57,45 7.550 131,4

75,4

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 13.078 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

3.944 488 2.352 1.104

Homes

3.606 496 2.272 838

Total

7.550 984 4.624 1.942

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

escaleras mecánicas
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

5,8

13,9 10,1 68,9

Nº afiliacións

152

364

263 1.800

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

14,4

6,7

2,2

5,5

 

5,1

0,0

4,7

0,2

0,2

 

14,4

14,4

 

66,1

24,1

4,9

11,1

0,4

2,1

3,1

5,6

2,2

0,2

3,2

2,1

1,5

5,6

 

100,0

97

45

15

37

 

34

0

32

1

1

 

97

97

 

446

162

33

75

3

14

21

38

15

1

22

14

10

38

 

674

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
153721538.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Mercado Dominical Mercado Municipal

Feira das Oportunidades

> Os domingos en Cee

> Av. Lino Rodríguez Madero s/n

> Novembro

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> www.cee.gal

> correo@cee.gal

> 981 745 100

> 981 706 064

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page