top of page
HORREO CARNOTA.jpg

CARNOTA

O Concello de Carnota ábrese ao mar entre a desembocadura do Xallas e Punta Lens, con unha superficie de 70 km2, ocupando unha estreita faixa costeira entre os montes da serra de Outes e a costa do océano Atlántico.


Limita cos concellos de Dumbría e Muros. A parte norte é pedregosa e vai acadando altitude cara O Pindo (627 m), ao sur predominan as praias, a de Carnota é unha das máis longas de Galicia, con case sete quilómetros. Parte deste espazo natural está protexido dentro da Rede Natura 2000, declarado LIC. Lugar de Importancia Comunitaria. O clima é oceánico húmido, con temperaturas suaves, a media anual está entre os 14o - 15o.

CARNOTA

MAPA

CARNOTA

Monte
Pindo

San Mamede de Carnota

Castro Mallou

Mirador de
Louredo

Pindo

Faro de
Lariño

Ruta

Praia do Pindo

Praia Quilmas

Praia de Carnota

Praia de Lariño

Ruta

Ruta

Porto de Lira

A Laxa Escrita

Santa Comba
de Carnota

Horreo Carnota

Horreo Lira

Ruta

Concello.JPG
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15020

A Coruña Muros

29

5

70,9 3.899 55,1

68,6

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 11.836 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

2.055 135 1.020 900

Homes

1.844 160 1.073 611

Total

3.899 295 2.093 1.511

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

PLAZA CARNOTA.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

12,4 12,6 11,4 61,6

Nº afiliacións

142

144

130

704

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

21,5

6,6

0,3

14,6

 

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

 

14,2

14,2

 

58,0

25,0

2,7

15,6

0,7

0,3

0,7

1,8

1,1

0,3

2,1

1,1

1,8

3,1

 

100,0

62

19

1

42

 

18

0

18

0

0

 

41

41

 

167

72

8

45

2

1

2

10

3

1

6

3

5

9

 

288

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
172827142.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Mercadillo de Carnota 

Mostra de Promoción Local “Víndemo Ver” 

> Os mércores

 

> Semana Santa

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> www.carnota.gal

> 981 857 032

>

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page