top of page
Fisterra.jpg

FISTERRA

Este emblemático concello, aséntase sobre unha península que penetra o océano e presenta dúas caras moi diferentes; a que mira ao mar aberto pertence ao extremo occidental da Costa da Morte e dobrando o cabo, protexidas dos ventos polo monte Facho esténdense as ensenadas de Sardiñeiro e Langosteira. Fisterra ten unha superficie de 29 km2 e limita co oceáno Atlántico e có concello de Cee cara ó interior.


A superficie total de Rede Natura 2000 que abrangue a este concello, distribúese entre as 675,46 ha de dominio terrestre e o LIC que se extende polas augas que bañan a costa próxima ó Cabo Fisterra, unhas 3.505 ha, de zona protexida ó longo da costa, en forma de estreita franxa de terreo que vai dende o extremo norte da praia do rostro ata a costa interior da península de Fisterra.

FISTERRA

MAPA

FISTERRA

Monte
Facho

Faro Fisterra

Castelo de
San Carlos 

Praia
Mar de Fora

Praia
do Rostro

Praia de Lanagosteira

Santa Mª.
das Areas

Lonxa

Castro
Miñán

Porto

Fin do Camiño
de Santiago

Camiño
de Santiago

Camiño
de Santiago

FISTERRA.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15037

A Coruña Corcubión 23

4

29,43 4.697 161,9

85,1

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 11.918 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

2.316 225 1.425 666

Homes

2.381 250 1.556 575

Total

4.697 475 2.981 1.241

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

RodaballoA26212108.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

16,7

4,9

7,9

70,0

Nº afiliacións

236

69

111

985

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

33,9

3,1

1,7

29,1

 

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

 

7,5

7,5

 

55,9

16,5

4,1

19,9

0,3

0,7

1,9

1,4

2,4

0,3

1,9

0,9

0,7

4,9

 

100,0

140

13

7

120

 

11

0

11

0

0

 

31

31

 

231

68

17

82

1

3

8

6

10

1

8

4

3

20

 

413

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
10807917.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira de Fisterra Mercado de Inverno

> Martes e Venres, agás os festivos locais

> Decembro

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> 981 740 536

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page