top of page
Mirador do Ézaro.jpg

DUMBRÍA

Dumbría atópase situada na franxa costeira entre Cee e Carnota, con unha superficie de 125 km2, é un concello practicamente interior, con unha única e espectacular saída ó mar, a fervenza do Xallas, único río da Europa continental que desemboca directamente no oceáno deste xeito.

 

Dumbría ten un relevo accidentado no que se alternan montes, grandes pradeiras e vales con diversos cultivos. Unha ampla rede hidrográfica irriga o seu territorio, o río principal é o Xallas que percorre todo o linde meridional do concello, mentres que polo norte o río Castro marca o linde có concello de Muxía. Ten un clima oceánico, con temperaturas suaves, a temperatura media oscila entre 13o e 14o, apréciase unha leve oscilación térmica entre as zonas de costa e as de interior. Parte da paisaxe de Dumbría está incluida como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Carnota-Monte Pindo, integrada na Rede Natura 2000, e declarada Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.

DUMBRÍA

MAPA

DUMBRÍA

Carballeira
de  Berdeogas

Castro de Berdeogas

Ponte Olveira

Cemiterio
de Cores

San Pedro
de Buxantes

Petroglifos de Pedra Ancha

Pedra do
Brazal

Camiño de
Santiago

Dolmen Pedra da Arca

Muiños

Fervenza
do Ézaro

Praia do Ézaro

Mirador
do Ézaro

Marco do Couto

San Martiño de Olveira

Camiño de
Santiago

Camiño de
Santiago

Concello.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15034

A Coruña Corcubión 37

7

125,19 2.935

23,9

65,3

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 10.789 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

1.525 122

852

551

Homes

1.410 109

862

439

Total

2.935 231 1.714 990

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

75452957.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

14,4 16,1 16,4 52,8

Nº afiliacións

153

171

174

561

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

43,5

41,4

1,8

0,3

 

5,6

0,0

5,3

0,0

0,3

 

16,8

16,8

 

34,1

10,2

4,5

9,8

0,3

1,1

1,1

1,1

0,3

0,3

0,7

0,7

1,9

2,1

 

100,0

124

118

5

1

 

16

0

15

0

1

 

48

48

 

97

29

13

28

1

3

3

3

1

1

2

2

5

6

 

285

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
Festa da Familia.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira 

Mercado 

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page