top of page
DSC05749.jpg

CABANA DE BERGANTIÑOS

O concello de Cabana de Bergantiños é un municipio costeiro que se sitúa no fondo da ría de Corme e Laxe, con unha extensión de 99,8 km cadrados e unha poboación de  4.216 habitantes. Os principais recursos deste concello son a pesca, a agricultura e a gandeiría; aínda que conta cun solo rico en minerais como o wolframio, rutilio, granito e pizarra. O seu potencial turístico apóiase nun importante patrimonio arqueolóxico e nuha paisaxe excepcional, polo que o sector servizos tamén xoga un papel significativo na súa economía.

CABANA DE BERGANTIÑOS

MAPA

NEAÑO

(Cabana de

Bergantiños)

Marismas

Castro A Cidá
de Borneiro

Ponte

Praia de
San Pedro

San Estevo
de Cesullas

Torre de
A Penela

Dolmen de Dombate

Praia de Rebordelo

Praia das Vacas

Praia do Pendon

Capela
do Briño

Ermida de
San Fins
do Castro

Alto da Fernandiñas

San Pedro de Nantón

Casa Concello Cabana2.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15014

A Coruña

Carballo

53

10

100,23

4.216

42,5

65,3

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 12.030,00 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

2.183 176 1.191 816

Homes

2.033 174 1.216 643

Total

4.216

350

2.407

1.459

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

Bosque.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

11,5

14,7

20,2

52

Nº afiliacións

164

210

289

743

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

33,2

24,4

1,4

7,4

 

9,9

0,5

9,2

0,0

0,2

 

22,4

22,4

 

34,5

13,4

2,7

7,4

0,2

1,3

0,4

1,3

1,1

0,2

1,1

1,4

0,4

3,5

100,0

148

109

6

33

 

44

2

41

0

1

 

100

100

 

154

60

12

33

1

6

2

6

5

1

5

6

2

35

 

446

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
113897806.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira 

Feira 

> Falta dato

 

> Falta dato

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page